Köpevillkor

Köpevillkor

Köpevillkor

Köpevillkor hos Ullstationen i Odensala

Nedan finns de villkor som gäller hos Ullstationen i Odensala. Läs noga igenom alla punkter innan köp. Skulle något vara oklart gällande våra villkor kontakta gärna vår kundtjänst via e-post info@ullstationeniodensala.se. Dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor skall tillämpas vid köp av produkter från Ullstationen i Odensalas Webbutik i den mån villkoren inte ändras genom skriftlig överenskommelse mellan Ullstationen i Odensala och köparen.

Produktinformation

Ullstationen i Odensala reserverar sig för eventuella tryckfel på våra webbsidor. Vi kan inte heller garantera att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende.

Beställning via Internet

Vid beställning via Internet gäller köp först efter det att en bekräftelse erhållits från Ullstationen i Odensalas Webbutiks samt betalningsbekräftelse från PayPal. Vid eventuella oklarheter förbehåller Ullstationen i Odensala sig rätten att kontakta beställaren via telefon eller e-post för att bekräfta beställd vara. Falska beställningar polisanmäles.

Leveranser

Leverans sker via antingen personlig uthämtning hos Ullstationen i Odensala eller med Posten till av köparen angiven postadress. Ullstationen i Odensala är inte skyldig att leverera produkt som utgått ur Ullstationen i Odensalas Webbutik eller våra leverantörers sortiment eller som inte finns i lager. I sådant fall åtar sig Ullstationen i Odensala att underrätta berörd köpare. Skulle varan vara transportskadad vid ankomsten skall anmälan omedelbart göras till postkontoret där varan hämtades, eller till chauffören vid företagspaket.

Leveranstid

Leveranstid för lagerförda artiklar är normalt 7-10 arbetsdagar. 

Pris

Alla priser inkluderar mervärdesskatt. Ullstationen i Odensalas Webbutiks priser för produkterna framgår på webben där priserna uppdateras regelbundet. Priset som anges i Ullstationen i Odensalas Webbutik är inte att anse som ett för Ullstationen i Odensala bindande anbud. Ullstationen i Odensala förbehåller sig rätten att när som helst justera priser och förändra sortiment. Kunden underrättas innan leverans om eventuell justering av pris eller ändring av sortiment i förhållande till webben och ges därvid möjlighet att återkalla order. Frakt- och portokostnader tillkommer på alla beställningar. Vi reserverar oss för eventuella ”tryckfel” avseende priser och produktinformation på webben.

Betalning

Betalning sker via Klarna eller PayPal som erbjuder betalning med de vanligaste betal-och kreditkorten på marknaden samt faktura.

Information om ångerrätt

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument (detta gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du skall kunna nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det Du som står för returkostnaden.

Äganderättsförbehåll

Produkten förblir Ullstationen i Odensalas egendom till dess den blivit fullt betald. Accept eller annan förbindelse anses inte som betalning förrän den är helt inlöst. Köparen förbinder sig att väl vårda och inte ändra i, sälja, låna ut eller på annat sätt förfoga över produkten, utan Ullstationen i Odensalas skriftliga medgivande, förrän äganderätten har övergått till kunden.

Returer/Kundservice

Om produkt är felaktig ska köparen reklamera felet inom skälig tid, normalt 14 dagar, för garantier, se nedan. Köpare som önskar returnera produkt skall först kontakta Ullstationen i Odensala, se nedan, och ansöka om returnummer. Returnumret gäller i tio dagar. Vid retur skall returnummer anges och kopia av betalningskvittot bifogas. För övriga frågor angående returer vänligen kontakta info@ullstationeniodensala.se.

Garanti/returer

För de försålda produkterna gäller ingen garanti om inte annat överenskommits eller särskilt angivits på respektive vara. Ullstationen i Odensala åtar sig inte något ansvar för fel eller brist utöver vad som följer av respektive tillverkares garanti. Garanti gäller ej förbrukningsvaror. Felaktiga varor ersätts omgående om ersättningsvara finns tillgängligt, gäller ej beställningsvaror. Garanti innefattar EJ sådant som kunden åsamkat själv genom uppenbar oaktsamhet, felaktig konfiguration och/eller eventuella konflikter orsakat av produkt/produkter som ej är inköpta hos Ullstationen i Odensalas Webbutik. 
Köpare som önskar returnera produkt på ovanstående grunder måste kontakta Ullstationen i Odensala för att erhålla ett returnummer. Returnumret gäller i tio dagar. Vid retur skall returnummer anges och kopia av betalningskvittot bifogas. Köparen står alltid för returleverans och Ullstationen i Odensala för återleverans om icke annat särskilt överenskommits.

Befrielsegrunder

Om Ullstationen i Odensalas fullgörelse av avtalet hindras, försvåras eller väsentligen fördyras av någon omständighet – såsom t ex krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna import- eller exporttillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer – som Ullstationen i Odensala inte skäligen kunnat förutse vid tidpunkten för avtalets slutande och vars följder Ullstationen i Odensala inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna, skall Ullstationen i Odensala i motsvarande grad befrias från sina förpliktelser att fullgöra detta avtal. Inträffar sådan omständighet som nämns i föregående mening, skall Ullstationen i Odensala utan uppskov skriftligen underrätta den kund som berörs därav.

Begränsning av skadeståndsskyldigheten

Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för Ullstationen i Odensala enligt ovanstående bestämmelser skall, såvida inte Ullstationen i Odensala varit grovt vårdslös, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen. Ullstationen i Odensala ansvar omfattar endast direkta förluster. Ansvaret omfattar inte indirekta förluster såsom förlust i näringsverksamhet och inte heller skada på annan egendom orsakad av produktens egenskaper. Ullstationen i Odensala är slutligen inte heller ansvarig för skador Ullstationen i Odensala då avtalet ingick inte rimligen kunde ta i beräkning.

Kundregister

Vid beställning av kontoansökan fyller kunden i sina kunduppgifter. Genom detta godkänner kunden att uppgifterna registreras i vår kunddatabas. Ullstationen i Odensala garanterar att alla uppgifter är konfidentiella och inte kommer att lämnas ut eller säljas på något sätt.

Har du några frågor?

Välkommen att kontakta oss enligt nedan.

Telefon: 070-370 24 14

Email: info@ullstationeniodensala.se

Org.nr: 969793-3050

Köpvillkor

ÖPPETTIDER

Alla besök tas emot enligt överenskommelse.

BETALNINGSINFORMATION

Payment methods

FÖLJ OSS

Den här webbsidan använder cookies. Genom att fortsätta till denna sidan, så accepterar du användningen av våra cookies.